سقوط از ارتفاع

بلندترین ارتفاع برای سقوطمان، افتادن از نگاه مهدی فاطمه (ع) است.

أدرکنی یا سیدی و مولای

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهدی

نستجیرباالله تعالی