زمزمه‌های سرباز عاشورایی

نام مــن سـربـاز کــــوی عترت اسـت

دوره‌ی آمــوزشــی‌ام  هیــأت اســـت

ارتـش مـهدی (عج) محـلّ خـــــدمتـم

بهـر جانبــــــــازی پـی هــر فــرصــتـم

پــادگانـم چـادری شــد وصلـــــــــه‌دار

سَردرش نـام عــلی (ع)  بـا ذوالـفـقـار

امـر، امـرِ فاطمه (س) مـام حسین (ع)

نقش ســردوشی من نـام حسیــن (ع)

افسر مافوقم عباس(ع) علی (ع) اسـت

اسم رمــز حمله‌ام  یاس علی (ع) اسـت

چادر زهرا(س) و زینب(س) خاکی است

پـس لــباس خـاکی من  مشـکی اسـت

در نـگهـبـانـی و در پـــاس شــــــــــــــبـم

پـاســدار خـیمــه‌هــــــــــای زینبــم (س)

عاشـق مـولایـم و یـادم حســــــــیـن (ع)

چپ حسین(ع) و راست فریادم حسین(ع)

آب مـی‌نـوشـــــــــــــم اگــر از قـمـقـمـه

یــاد آرم مـن حســــــــــین (ع) و عـلقمــه

ای حســــــین (ع) سرجـدا، تن چاک چاک

کــی شـوم بــر تـو فـــــــدا، روحـی فداک

کــی شـود روزی بپـاگــــــــــــــردد قیــام

تــا بگیــرد مهـــــــــــدی (عج) تو انتقــام؟

مــا همـه جـان برکفــــــــــــــان نهـضتــیم

جـــان به لـب در روزگــــــــــــــار غـیبتیــم

شیعـه و با مشـک خـــــــــونیـن  تشنه‌ایم

زخـــم‌خـورده از زبـــــــــــان و دشــنه‌ایـم

سینه خــون و اشکهامـان خـــــــــــون‌نگار

از پـــس پــرده بــــــــــــــرون آ، ای نــگـار

مهدی (عج) زهرا (س) عــــدو را خاک کن

چـادر زهرا (س) و زینب (س) پاک کــــــن

تـا ظهــــــــــــــــــورت داغــداریـم و یتــیـم

بــی حضــــــــــورت ســوگـــواران شبـیم

معصومه حبیب‌زاده بیژنی

التماس دعا

/ 3 نظر / 19 بازدید
علی

شعر فوق العاده است

mz

سلام اشعار خوبی بود