خواهد آمد

بیا جانا که جانان خواهـــــــــــــــد آمد

                                      امیر شاه خوبان خواهــــــــــــــد آمد

بر این دنیای ظلمانی ســـــــــــرانجام

                                      شهی چون ماه تابان خواهــــــد آمد

گـــــــــــــــرفتاران، پریشانان، بیاییـــد

                                    که شاه عمــــــــــگساران خواهد آمد

الا ای بــــــــــــــی پناهان ناله تا کی

                                   پناه بــــــی پناهان خواهــــــــــــد آمد

 بگــــــــــو از ما به جمع مســتمندان

                                       که شاه فضل واحسان خواهـد آمد

مــــــــــــریضان درد مندان مژده بادا

                                       طبیب درد ودرمــان خواهـــــــد آمد

مکش ای دل زهجران آه ســـــــوزان

                                       که دیگر غم به پایان خواهــــــد آمد

مــــــــــــــــکن ناله تو مظلوما زظالم

                                    که شاه دین وایمان خواهــــــــــد آمد

بســـــــــوز ای دشمن مولا که مولا

                                    بعـــــــــــــــــز جاه شایان خواهد آمد

مـــلایک در رکــــاب والتـــــــــزامش

                                     بجاهـــــــــی بس فراوان خواهد آمد

مگر صاحب ندارد دین وقـــــــــــــرآن

                                   به قــــــرآن عصر قــــــــرآن خواهد آمد

بسر آن پرچـم نصـــــــــــــــر من الله

                                  به کف شمـــــــــــشیر بران خواهد آمد

بشارت باد ای شیعه که مــهدی(عج)

                                    به قربانش سر وجان خواهــــــــد آمد

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید